نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی و گرایش

شغل فعلی

سمت

فرناز شجاعی فر

فوق لیسانس

مدیریت فناوری اطلاعات