آخرین اخبار

تشکیل نهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد

در  نهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع پارک آذربایجان غربی صورت گرفت؛

پذیرش دو  هسته فناور در دوره پیش رشد

نهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع واحدهای فناور پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد.

این جلسه  در تاریخ ۹۵/۱۲/۹ و با حضور اکثریت اعضای این شورا برگزار گردید، پس از ارائه ایده های رسیده به واحد جذب و پذیرش مرکز رشد توسط متقاضیان پذیرش و استقرار در مرکز، داوری طرح سه متقاضی استقرار در این شورا انجام پذیرفت.

دکتر رحیم حسن زاده با ایده محوری با عنوان “توربین های محورعمودی”  و آقای ناصر عباس زادگان با ایده محوری “موتورسیکلت دست ساز باعنوان TTS” در دوره پیش رشد وارد مرکز رشد جامع واحدهای فناور شدند. با استقرار متقاضی دیگر موافقت صورت نگرفت.