شرایط عمومی پذیرش هسته ها در دوره ی پیش رشد:

– وجود ایده فناورانه دارای توجیه اقتصادی

– حداقل یکی از اعضا هسته باید دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط و یا دانشجوی رشته مرتبط با ایده محوری باشد

– وجود حداقل یک نفر کارشناس خبره یا هیات علمی با سابقه در زمینه مرتبط به عنوان مشاور یا موسس

– اعضای هسته می بایست درصدد تشکیل یک شرکت حقوقی باشند

– (در صورت درخواست اتاق و سایر امکانات اداری) حضور پویای اعضا هسته در محل استقرار مرکز رشد الزامیست

تبصره ۱: در موارد خاص با پیشنهاد مدیر مرکز و با تصویب شورای مرکز رشد تصمیم گیری خواهد شد .

 

شرایط عمومی پذیرش شرکت ها در دوره ی رشد:

– متقاضیان می بایست دارای یک شخصیت حقوقی (شرکت یا موسسه ثبت شده) باشند

– وجود ایده فناورانه دارای توجیه اقتصادی

– فعالیت شرکت بر روی یک ایده پژوهشی متکی بر فناوری دارای توجیه فنی و اقتصادی مبتنی بر بازار متمرکز بوده و طرح تجاری مورد تصویب شورای مرکز قرار گیرد

– (در صورت درخواست اتاق و سایر خدمات اداری) حضور پویای اعضای شرکت در محل استقرار واحد در مرکز رشد الزامیست

تبصره ۱: در موارد خاص با پیشنهاد مدیر مرکز و با تصویب شورای مرکز تصمیم گیری خواهد شد.

 


سامانه پست الکترونیکی
سامانه پذیرش آنلاین