جلسه دفاع از ایده محورى، به عنوان آخرین گام از فرایند پذیرش در مرکز رشد است. در واقع متقاضى پس از دفاع از طرح و ایده محورى و کسب نظر موافق اکثریت اعضاى جلسه، مى‌تواند مجوز پذیرش در مرکز را دریافت نماید.

دریافت فایل پاور پوینت دفاع از ایده محوری و طرح کسب و کار  برای هسته های فناور

دریافت فایل پاور پوینت دفاع از ایده محوری و طرح کسب و کار  برای شرکت های فناور

محتواى اسلایدها

لازم است محتواى اسلایدهاى تهیه شده براى دفاع از طرح، حول محورهاى زیر باشد:

۱- معرفى اعضاى تیم

۲- دفاع از ارزش علمى- فنى طرح شامل:

• توضیح ایده محورى و محصول نهایى

• تبیین نوآورى فناورانه طرح

• امکان سنجى طرح به لحاظ فنى تخصصى

• بیان صلاحیت علمى-فنى گروه و مراحل طى شده در خصوص پیشبرد ایده محورى (با ارایه مستندات کافى)

• برنامه عملیاتى طرح

۳- دفاع از ارزش اقتصادى طرح شامل:

• بیان اطلاعات اقتصادى طرح شامل: میزان سرمایه‌گذارى (ثابت و متغیر)، نرخ بازده داخلى (درصد سود)، زمان بازگشت سرمایه، نحوه تأمین مالى طرح، . . .

• مطالعات بازار شامل: مشتریان طرح، دسته‌بندى بازار، حجم بازار، رقبا، محصولات مشابه و جایگزین، مقایسه قیمت، مزیت رقابتى

• پیش‌بینى‌هاى مالى شامل: پیش‌بینى فروش، هزینه‌ها، سود، جریان نقدى

• تحلیل ریسک شامل: نقطه سر به سر، افزایش هزینه، عدم تحقق پیش‌بینى فروش، افزایش قیمت تمام شده.

۴- دفاع از قابلیت‌هاى تیم اجرایى متناسب با ملزومات تحقق ایده محورى

 

الزامات و توصیه‌هایى براى جلسه دفاع از طرح کسب و کار

الزامات

• ارایه مطالب را همراه با نمایش اسلایدهاى پاورپوینت انجام دهید.

• حضور تمامى اعضاى اصلى هسته یا شرکت در جلسه دفاع الزامى است.

توصیه‌ها

• در ارایه مطالب از تصاویر و فیلم هاى مربوطه بهره ببرید.

• گزارش هاى تحقیقاتى و نمونه هاى ساخته شده محصول را همراه داشته باشید (در صورت امکان).


سامانه پست الکترونیکی
سامانه پذیرش آنلاین