تشکیل شانزدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد

2017-07-31
در  شانزدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع پارک آذربایجان غربی صورت گرفت؛ پذیرش یک هسته فناور در دوره پیش...
ادامه مطلب

تشکیل پانزدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد

2017-07-29
در  پانزدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع پارک آذربایجان غربی صورت گرفت؛ پذیرش دو هسته فناور در دوره پیش...
ادامه مطلب

تشکیل چهاردهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد

2017-06-19
در  چهاردهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع پارک آذربایجان غربی صورت گرفت؛ پذیرش دو هسته فناور در دوره پیش...
ادامه مطلب

تشکیل سیزدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد

2017-05-07
در  سیزدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع پارک آذربایجان غربی صورت گرفت؛ پذیرش یک واحد فناور در دوره رشد...
ادامه مطلب

تشکیل دوازدهمین جلسه شورای فناوری

2017-03-13
در  دوازدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع پارک آذربایجان غربی صورت گرفت؛ پذیرش یک هسته فناور در دوره پیش...
ادامه مطلب
{"slides_column":"3","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","speed":"300","rtl":"true","loop":"true","newdesign":"design-8"}

آیین نامه حمایت از ترویج و گسترش مالکیت فکری
قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان
تشخیص صلاحیت دانش بنیان
آیین نامه اجرایی حمایت از شرکت های دانش بنیان
آیین نامه ها و قوانین
فهرست کالاهای دانش بنیان
نحوه تکمیل فرم ها
راهنمای ثبت در سامانه
چگونگی ایجاد و فرآیند تشکیل شرکت های دانش بنیان
تعریف شرکت های دانش بنیان

3

اظهارنامه ثبت اختراع
دستورالعمل نحوه تنظیم فرم اظهارنامه ثبت اختراع
مدارک لازم جهت ثبت اختراع
ثبت اختراع
آشنایی با انواع شرکت ها و مراحل ثبت

5